Dicționar de termeni juridici și financiari

Termeni folosiți în redactarea scrisorilor și contractelor de garantare

Ordonator (Contractant)

Persoană juridică, înregistrată în România, sau asociere de persoane juridice care furnizează produse, prestează servicii sau execută lucrări, pe baza unor contracte cu titlu oneros, a căror derulare implică furnizare de garanții privind îndeplinirea obligațiilor asumate. Poate fi Ordonator (Contractant) al unei Garanții orice persoană juridică sau asociere de persoane juridice care își au domiciliul sau reședință în raza teritorială de operare a Garantului sau a prepușilor acestuia.

Beneficiar

Autoritatea contractantă, în sensul legislației achizițiilor publice, sau altă entitate care organizează o procedură de achiziție publică la care participă Ordonatorul și care acceptă beneficiile Clauzei de garantare în conditiile acceptării Ordonatorului în respectiva procedură de achiziție publică.

Emitent (Instituția de Credit)

Persoană juridică: Fondul de Garantare și Finanțare Transilvania IFN S.A., Strada Nerva Traian nr. 3, etaj 7, Sector 3, București, identificată prin CUI 40704013 și J40/2543/2019, inregistrată în Registrul General IFN al BNR sub nr. RG-PJR-41-110348, Capital social subscris vărsat 1.720.000 Lei, Cont IBAN RO59 BTRL RONC RT04 8852 9201 deschis la Banca Transilvania.

Obligații garantate

Sunt acele obligații prevăzute în legislația achizițiilor publice în legatură cu garanțiile de participare și preluate în Scrisoarea de Garantare.

Contract de garantare

Reprezintă raportul juridic stabilit între părti, prin care Ordonatorul se obligă să plătească o primă Emitentului, iar acesta se obligă ca, la producerea riscului asumat, să plătească Beneficiarului garanției, despăgubirea, denumită generic indemnizație de despăgubire, în limitele și la termenele convenite prin contract și cu respectarea riguroasă a condițiilor de garantare.

Scrisoarea de Garantare

Document care face parte din Contractul de Garantare și care circumstanțiază elementele suplimentare de identificare, atât ale Ordonatorului, cât și ale Beneficiarului, procedurii de achiziție publică pentru care este emisă sau, după caz, ale Contractului de Bază, Obligațiilor Garantate, perioadei de garantare, condițiilor și termenelor de plată a Despagubirii și nu în ultimul rând, angajamentul scris, emis de către Emitent în favoarea Beneficiarului, în urma căruia Emitentul se obligă, în condițiile legii și potrivit clauzelor Contractului de Garantare, la plata despăgubirii ca urmare a producerii Riscului Asumat.

Risc Asumat

Acele situații în care Ordonatorul, din culpa sa exclusivă, determină o încălcare a Obligațiilor Garantate ori a situațiilor menționate de lege în cazul garanțiilor de participare, în urma căreia apare Evenimentul Garantat.

Eveniment Garantat

Pierderile efective provocate Beneficiarului ca urmare a producerii Riscului Asumat.

Suma Garantată

Valoarea maximă a garanției pentru care se încheie Contractul de Garantare.

Perioadă Garantată

Intervalul de timp prevăzut în Contractul de Garantare pentru derularea raporturilor juridice dintre parțile Contractului de Garantare.

Comisionul de garantare (Prima de Garanție)

Suma datorată de Ordonator  în schimbul obligației pe care și-o asumă Emitentul, de plată a indemnizației de garanție (despăgubire) în caz de producere a Riscului asumat.

Despăgubire

Suma pe care Emitentul se obligă/garantează să o plătească Beneficiarului, în limita prejudiciului suferit de acesta și a Sumei Garantate, în cazul apariției Evenimentului Garantat.

Forță Majoră

Situația definită potrivit legii și invocată de una dintre părți ca urmare a unui eveniment imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, independent de orice control al părții implicate, care determină imposibilitatea temporară sau definitivă de executare parțială ori totală a obligațiilor contractuale.

Ne găsești aici

Sediul central: București, Sector 3, Strada Nerva Traian numărul 3, Etaj 7
Tel/Fax: 021.655.42.96 / 0311.029.475
office@tgifn.ro
LinkedIn
Facebook