Garantie de Participare la Licitatii

Garantie de Participare la Licitatii

Garantie de Participare la Licitatii

Garanția de participare reprezintă un instrument aferent modului de prezentare a ofertei, care are drept scop protejarea autorității contractante față de riscul unui comportament necorespunzător al ofertantului pe toată perioada implicării sale în procedura de atribuire.

Garantie de Participare la Licitatii

I. CADRUL LEGAL

(1) Garantie de Participare la Licitatii trebuie să fie irevocabilă.

(2) Instrumentul de garantare trebuie să prevadă dacă plata garanţiei se va executa:

a) Condiţionat, respectiv după constatarea culpei persoanei garantate, în conformitate cu contractul garantat sau

b) Necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

(3) Autoritatea contractantă nu are dreptul:

a) De a impune sau de a interzice prezentarea unui instrument de garantare emis de către o anumită societate bancară ori societate de asigurări, nominalizată în mod expres în documentaţia de atribuire;

b) De a limita posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare numai la cele care sunt emise de către societăţi bancare sau numai la cele care sunt emise de către societăţi de asigurări;

c) De a impune sau de a interzice prezentarea scrisorilor de garanţie în oricare dintre formele prevăzute la alin.

(3) ori de a acorda, în cadrul procesului de evaluare, un punctaj suplimentar uneia dintre formele de constituire a garanţiei.

 II. AVANTAJELE GARANTIEI DE PARTICIPARE LA LICITATIE SUNT:

a) facilitarea participării la licitaţiile publice;

b) deblocarea sumelor constituite drept garanţie de participare;

c) neafectarea capitalului de lucru, prin neconstituire de cash colateral;

d) timp estimativ redus de emitere a garanţiei, faţă de procedurile bancare;

e) costuri reduse.

 III. RISCURILE GARANTIEI DE PARTICIPARE LA LICITATIE:

a) ofertantul şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei;

c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei. Contractul de garantare se încheie pe perioada de valabilitate a ofertei acesta putându-se prelungi în schimbul plăţii de către ordonator a unui comision de garantare calculat pentru perioada de valabilitate prelungită.

Sunteti de acord cu GDPR

Contacteaza-ne

TRANSILVANIA